Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Maquis shrubland «ΜΑΚΚΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ»


Maquis (French) or macchia (Italian: macchia Mediterranea) is a shrubland biome in the Mediterranean region, typically consisting of densely growing evergreen shrubs such as holm oaktree heath,strawberry treesagejuniperbuckthornspurge olive and myrtle. It is found throughout the Mediterranean Basin, including most of coastal Italy, southern France, southern PortugalLebanonSardinia, Corsica, and elsewhere.
It is similar to the English heath in many aspects, but with taller shrubs, typically 2–4 m high as opposed to 0.2–1 m for heath. Similar habitat types exist in North AmericaSouth Africa and Australia, and are known as chaparralfynbos and kwongan, respectively, although the kinds of shrubs indigenous to these other habitats are different.
Although maquis is by definition natural, its appearance in many places is due to destruction of forest cover, mainly by frequent burning that prevents young trees from maturing. It tends otherwise to grow in arid, rocky areas where only drought-resistant plants are likely to prosper.
The word comes from the plural of Italian macchia (English "thicket"). The extremely dense nature of maquis made it ideal cover for bandits and guerrillas, who used it to shelter from the authorities. It is from this meaning that the Second World War French resistance movement, the Maquis, derived its name. In Italian darsi alla macchia means "becoming a fugitive".
source: Wikipedia
Ο όρος μακκία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαπλάσεις των αειφύλλων πλατύφυλλων θάμνων. Αυτοί οι θάμνοι αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο μεσογειακού οικοσυστήματος και δημιουργούν πυκνές, συχνά αδιαπέραστες συστάδες, με ύψος συνήθως 1-2μ.  Οι συστάδες αυτές δημιουργούνται στα χαμηλά και μέσα υψόμετρα, σε υπόστρωμα κυρίως ασβεστολιθικό.
Στην ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων δεν κυριαρχεί κάποιο είδος, αλλά υπάρχει μείξη κατά άτομο ή κατά ομάδες των κυρίων ειδών.

Χαρακτηριστικά φυτά της μακκίας βλάστησης είναι: 
Η κουμαριά (Arbutus unedo), ο σχοίνος (Pistacia lentiscus), η ελιά (Olea europaea), το πουρνάρι (Quercus coccifera), η αριά (Quercus ilex), το φυλλίκι (Phillyrea latifolia),  η μυρτιά (Myrtus communis) κ.α.

Επίσης, σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα συχνά συναντούμε τα εξής φυλλοβόλα:
Την γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), τον κράταιγο (Crataegus monogyna), τον γαύρο (Carpinus orientalis), το καραγάτσι (Ulmus minor), το σφενδάμι (Acer campestre) κ.α.
Όλα τους εξαιρετικά είδη, ιδανικά για καλλιέργεια bonsai.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tags

Αναγνώστες

Από το Blogger.